تعرفه خدمات و سرویس پکیج

تعرفه به تومان شرح کدخدمت ردیف
200.000 الی 300.000 سرویس کامل شامل (نظافت محفظه احتراق و فن و جرقه زن و تنظیم شعله و فشار منبع انبساط) ۳۰۰ ۱
100.000 الی 150.000 اسید شویی پکیج ۲۰۰ ۲
15.000 تعویض اورینگ و واشر(واشر و اورینگ به همراه تعویض هرعدد) ۲۰۱ ۳
30.000 تنظیم شیر گاز ۲۰۲ ۴
70.000 تعویض شیرگاز ۲۰۳ ۵
70.000 هواگیری سرویس و تنظیم دور پمپ ۲۰۴ ۶
25.000 رفع گریپاژ پمپ بدون سرویس ۲۰۵ ۷
10.000 سرویس و تنظیم هواگیر خودکار ۲۰۶ ۸
30.000 تعویض ایرونت ۲۰۷ ۹
30.000 تعویض و تنظیم پرشر هوا ۲۰۸ ۱۰
10.000 تعویض شیلنگ سیلیکونی پرشر هوا ۲۱۰ ۱۱
150.000 الی 250.000 سرویس فن به همراه تعویض بلبرینگ ۲۱۱ ۱۲
25.000 تعویض هر عدد شیلنگ ۲۱۲ ۱۳
55.000 تعویض پمپ (هواگیری و تنظیم) ۲۱۳ ۱۴
25.000 تعویض میله یون ۲۱۴ ۱۵
25.000 تعویض موتور شیر سه راهه ۲۱۵ ۱۶
38.000 تعویض کیت وتعمیر شیر سه راهه ۲۱۶ ۱۷
95.000 تعویض دیسک ۲۱۷ ۱۸
25.000 تعویض دیافراگم ۲۱۸ ۱۹
50.000_150.000 رفع آبریزی(بسته به نوع دستگاه وشدت ابریزی) ۲۱۹ ۲۰
35.000 تعویض یا نصب فلوسوئیچ ۲۲۰ ۲۱
35.000 تعویض یا نصب فلومتر ۲۲۱ ۲۲
90.000 تعویض یا نصب فلو پروانه به همراه بازو بست شیر گاز ۲۲۲ ۲۳
35.000 نصب محدود کننده ۲۲۳ ۲۴
90.000 تعویض منبع انبساط و راه اندازی ۲۲۴ ۲۵
55.000 تعویض یا در صورت تعمیربردالکترونیک و تنظیم مجدد ۲۲۵ ۲۶
10.000 تعویض ولوم ها تنظیم دما کنترل ۲۲۶ ۲۷
25.000 تعویض سنسور اب گرم مصرفی یا مدار گرمایشی ۲۲۷ ۲۸
25.000 شستشوی مدار گرمایشی به ازای هر رادیاتور ۲۲۸ ۲۹
35.000 تعویض شیر اطمینان ۲۲۹ ۳۰
110.000 تعویض مبدل حرارتی تک مبدل (با تعویض اورینگ) ۲۳۰ ۳۱
70.000 تعویض مبدل حرارتی دو مبدل مبدل ثانوی ۲۳۱ ۳۲
80.000 تعویض مشعل یا برنر ۲۳۲ ۳۳
10.000 تعویض فیوز ۲۳۳ ۳۴
60.000 تعویض یا نصب محدود کننده فن ۲۳۴ ۳۵
80.000 تعویض فن ۲۳۵ ۳۶
40.000 تعویض پرش سوییچ آب ۲۳۶ ۳۷
20.000 تنظیم فشار و شارژ منبع انبساط ۲۳۷ ۳۸
150.000 الی 250.000 رسوب گیری مدار مصرفی(نسبت به طول مسیر ) ۲۳۸ ۳۹